fbpx

Polityka Prywatności Pro Training – Trening Piłkarski

$1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Pro Training – Trening Piłkarski (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Stowarzyszenie TRENING-PIŁKARSKI.PL.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie TRENING-PIŁKARSKI.PL, Krzywosądów 2, 63-322 Gołuchów, NIP: 6080112157, KRS: 0000670347, (zwane dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności i Regulaminu podczas rejestracji w Aplikacji.
 5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane tylko w przypadku powiadamiania o zmianie Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

$2 Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika

3 .Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu

 1. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

$3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

 1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
 2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

3.Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

$4 Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: adres e-mail, informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika).

$5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą:
 2. a) w celu rejestracji konta oraz świadczenia usługi subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy),
 3. b) w celu prawidłowego wyświetlania Aplikacji (pliki cookies),
 4. c) w celu monitorowania ruchu (logi),
 5. d) w celu dochodzenia praw lub ochrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f w związku z ważnym interesem administratora)
 6. Przez okres świadczenia usługi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. Pełne 5 lat podatkowych licząc od dnia zakończenia subskrypcji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia danych i żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/a dane osobowe będą udostępniane firmie świadczącej usługi hostingu (https://www.mydevil.net/), firmie świadczącej usługi projektowania oraz tworzenia Aplikacji (PKstudio), a także operatorowi płatności elektronicznej https://www.braintreepayments.com
 9. Dane podlegają profilowaniu w zakresie wykorzystania narzędzi Google Ads, w związku z czym przysługuje Państwu prawo do wniesienie sprzeciwu wobec profilowania
 10. Dane w związku z realizacją usługi płatności mogą być przetwarzane w krajach trzecich (USA) przez operatora BrainTree Payments informację na temat klauzul umownych oraz stosowanych mechanizmach zabezpieczeń dostępne są pod adresem https://www.braintreepayments.com/assets/Braintree-PSA-Model-Clauses-March201 8.pdf

$6 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Jeśli wybierzesz bramę płatności Braintree, aby dokończyć zakup, transakcja jest szyfrowana zgodnie ze standardem bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI-DSS). Twoje dane transakcji zakupu są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do zakończenia transakcji zakupu. Po zakończeniu informacje o transakcji zakupu zostaną usunięte.
 2. Wszystkie transakcje wykonywane przez zewnętrznych usługodawców płatności, nie są przez nas przechowywane ani przetwarzane.
 3. Wszystkie bezpośrednie płatności realizowane przez zewnętrznych usługodawców dostosowane są do PCI-DSS, zarządzanym przez PCI Security Standards Council, obsługujący karty Visy, MasterCard, American Express oraz Discover.
 4. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczeństwo danych transakcji płatniczych dokonywanych na UserEngage oraz powiązanych usługodawców zewnętrznych.

$7 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

$8 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
Facebook Messenger